Veel gestelde vragen

Klimaatverandering

Wat is klimaatverandering?

Het is zeer waarschijnlijk dat de mens verantwoordelijk is voor de snelle temperatuurstijging door de uitstoot van broeikasgassen en veranderingen in landgebruik. Dit geldt met name in ontwikkelde landen. Sommige media trekken in twijfel dat de mens verantwoordelijk is voor (de versnelde) klimaatverandering. Toch zijn 97% van de wetenschappers het eens over het feit dat mensen verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

Wie worden getroffen door klimaatverandering?

Klimaatverandering heeft veel verschillende effecten: verandering in de hevigheid van regenbuien, zeespiegelstijging, en meer extreme weersomstandigheden. Soms is de mens in staat zich aan te passen aan deze veranderingen, maar de mensen in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden kunnen zich niet altijd snel genoeg aanpassen. Hierdoor zijn ze kwetsbaarder dan de mensen in ontwikkelde landen. Daarnaast zijn de mensen in ontwikkelingslanden meer afhankelijk van de diensten van ecosystemen (voedsel, water, hout), die vaak negatief beïnvloed worden door klimaatverandering.

Over het geheel genomen wordt verwacht dat de mensen in ontwikkelde landen het minst de effecten van klimaatverandering zullen ervaren, terwijl ze het meest hebben bijgedragen aan klimaatverandering. De mensen in ontwikkelingslanden zullen het meest de effecten van klimaatverandering ervaren, terwijl ze het minst eraan hebben bijgedragen.

Kunnen we klimaatverandering stoppen?

Doordat er al veel broeikasgassen in de atmosfeer aanwezig zijn, zal klimaatverandering de komende eeuw onvermijdelijk doorzetten. Als we de temperatuurstijging kunnen limiteren tot 2°C, kan dat vele ernstige en onomkeerbare effecten van klimaatverandering voorkomen. Echter, het International Panel on Climate Change (IPCC) voorspelt een waarschijnlijke temperatuurstijging van minimaal 1,5 tot 2 °C in 2100.

Broeikasgassen, CO2, CO2e…

Broeikasgassen gedragen zich als een broeikas die warmte vasthoudt in de atmosfeer. De primaire broeikasgassen zijn waterdamp (H2O), koolstofdioxide (CO2), distikstofoxide (N2O), methaan (CH4) en ozon (O3). Zonder deze gassen zou de aarde te koud zijn om op te wonen. Koolstofdioxide (CO2) is het voornaamste broeikasgas. Het is een bijproduct van fossiele verbranding, het verbranden van biomassa en andere industriële processen. De concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer is met 40% gestegen (van 280 delen per miljoen delen lucht (ppm) naar 400 ppm) sinds het begin van de industriële revolutie rond 1750. De koolstofdioxide-equivalent (CO2e) wordt vaak gebruikt om de berekeningen met broeikasgassen te versimpelen. Het wordt gebruikt om de bijdrage van de andere broeikasgassen aan klimaatverandering uit te rekenen, door te kijken naar hoe goed ze warmte in de atmosfeer kunnen vasthouden.

Wat is de rol van de VN en EU met emissiereductie?

In 1992 beloofden alle EU-landen en nog 164 anderen tijdens een klimaatconferentie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In 1997 werd in het Kyoto protocol vastgelegd dat landen hun emissies zouden gaan reduceren vanaf 2008. Nederland en de EU hebben in 2012 hun doel bereikt om de uitstoot te verminderen met respectievelijk 6% en 8%. Vele andere landen gefaald in het behalen van de doelen. De wereldwijde uitstoot is sindsdien nog verder gestegen. De afgelopen jaren heeft de UNFCCC toegewerkt naar een nieuwe akkoord om het Kyoto Protocol te vervangen na 2020. Tijdens COP21 in Parijs eind 2015 is unaniem het klimaatakkoord van Parijs aangenomen. Landen zijn overeengekomen dat de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2°C (sinds het begin van de industriële revolutie) moet blijven, en bij voorkeur onder de 1.5°C blijft. Daarnaast moet de wereldwijde uitstoot zo snel mogelijk een hoogtepunt bereiken, waarna het sterk moet minderen. Het belang van boomaanplanting en natuurconservatie worden ook besproken in het akkoord.

De EU heeft daarnaast ook eigen doelen gesteld. Ze willen in 2030 hun emissies met 40% reduceren ten opzichte van het niveau van 1990, en 80-95% in 2050. Behalve het reduceren van eigen uitstoot, kunnen landen ook emissierechten verhandelen. Dit gebeurt door de verplichte carbon market. Individuen en organisaties kunnen via de vrijwillige emissiehandel compenseren. Het klimaatakkoord van Parijs dwingt de EU en lidstaten na te denken over hun eigen beleid.

In Nederland  sprak op 24 juni een rechter zich uit in de klimaatzaak: een historische rechtszaak aangespannen door Urgenda en 900 mede-eisers tegen de staat. Urgenda stelde dat de overheid niet genoeg actie onderneemt om de eerder beloofde 25% reductie in 2020 t.o.v. 1990 te halen. De rechter heeft Urgenda in het gelijk gesteld. De overheid wordt opgedragen nu meer en effectievere actie te ondernemen om de uitstoot verder terug te dringen. De overheid is in beroep gegaan. Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Haagse Hof het vonnis van de rechter. Het kabinet is in beraad over dit vonnis.

Waarom zouden we moeite doen wanneer landen als India en China de grootste vervuilers zijn?

India en China zijn grote vervuilers, maar beide hebben ze een kleinere uitstoot per inwoner dan Nederland. Daarnaast is een deel van de emissie-uitstoot in deze landen het resultaat van de productie van consumptiegoederen voor Europa. Ook een vermindering van het gebruik van geïmporteerde goederen is daarom belangrijk.

Waar kan ik wetenschappelijk informatie over klimaatverandering vinden?

Er is veel informatie over klimaatverandering beschikbaar. Hieronder staan een aantal websites waarop meer informatie te vinden is:

Compenseren

Wat is CO2 compensatie?

CO2 compensatie is een compensatie voor de uitstoot van CO2 door een individu of organisatie. Climate Stewards plant bomen, die CO2 weer uit de lucht opnemen.

Waarom zou ik compenseren?

Veel mensen proberen hun emissies te reduceren, maar er zal altijd onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen plaatsvinden. Compensatie biedt een manier om hiermee om te gaan. Vrijwillige compensatie herinnert ons eraan dat klimaatverandering onze verantwoordelijkheid is en creëert een motivatie om onze uitstoot te minderen. Dit vertraagt klimaatverandering en vermindert de impact daarvan op de armen, die het hardst getroffen worden. Daarnaast laat compenseren aan de politici zien dat we serieus actie ondernemen tegen klimaatverandering.

Zal compenseren klimaatverandering oplossen?

Klimaatverandering is zowel een persoonlijke als mondiale kwestie. Compenseren alleen zal klimaatverandering niet oplossen. Maar het kan wel een onderdeel zijn van een verzameling van maatregelen, zoals emissiereductie, investeren in duurzame energie en maatregelen voor brandstofefficiëntie. Het is onze taak om individueel in actie te komen en lokale, nationale en internationale acties te steunen. Klimaatverandering is veroorzaakt door vele mensen die kleine dingen doen, de oplossing zal hetzelfde zijn.

‘Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could only do a little.’ (Niemand maakte een grotere fout dan hij die niks deed omdat hij maar een beetje kon doen) Edmund Burke (1729-1797), Engelse parlementariër en filosoof.

Hoe compenseert Climate Stewards emissies?

Wij compenseren emissies door samen te werken met partners in Ghana, Kenia, Uganda en Mexico.

Wat kost een ton CO2?

De prijs van een ton CO2 staat niet vast. Dit betekent dat de prijs van CO2 kan variëren tussen de verschillende CO2-compensatie aanbieders op de vrijwillige markt. Deze verschillen kunnen komen door het verschil in locatie van de projecten (bv. Nederland, Ghana) en verschillende compensatie activiteiten (bomen planten, duurzame energie).

Om ethische en praktische redenen verkoopt Climate Stewards geen emissierechten. Liever moedigen we supporters aan om een donatie te doen die in verhouding staat tot de eigen CO2 uitstoot. We suggereren een donatie van €24 voor elke ton CO2. Dit zijn de volledige kosten die onze zusterorganisatie Climate Stewards UK maakt om 1 ton koolstof (gelijk aan 3,67 ton koolstofdioxide) vast te leggen.

Climate Stewards suggereert een donatie van €24 per ton CO2. Dit getal is gebaseerd op de werkelijke kosten die Climate Stewards maakt bij de projecten, en niet op de marktwaarde. De €24 per ton CO2 omvat:

 • Gegarandeerde offset van 1 ton CO2 via onze partners.
 • Voortdurende support voor onze school en gemeenschap projecten in Ghana.
 • Bewustwording creëren in Nederland

Sinds januari 2015, in aanvulling op de ondersteuning van ons bestaande werk in Ghana en het werken aan een nieuw project met gedegradeerde bosreservaten in Ghana, hebben we 2 nieuwe partners met 2 nieuwe projecten gekregen. In Kenia biedt onze partner Paradigm energiezuinige houtovens aan, waterfilters en solar lampen; en in Mexico ondersteunt onze partner Scolel’te herbebossing, bosherstel en agrobosbouw. Beide projecten zijn geaccrediteerd door externe instanties (respectievelijk Gold Standard en Plan Vivo) en geven Vrijwillige Emissie Reductie Certificaten (VERs). Dit betekent dat we nu hooggewaardeerde gecertificeerde carbon credits kunnen aanbieden die gebruikt kunnen worden om “klimaat neutraal” te worden. In Uganda werken we samen met A Rocha Uganda die biosand water filters uitdelen in gemeenschappen rondom Kampala. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wat kan ik als individu doen?

Als individu kunt u allereerst stappen zetten in het verkleinen van uw ecologische voetafdruk. De overgebleven uitstoot kunt u compenseren bij Climate Stewards. U kunt met de rekenmachine op de website uw uitstoot uitrekenen van het reizen en warmte & elektriciteit, en daarna het gesuggereerde bedrag doneren.

We praten graag verder met individuen of organisaties om te kijken hoe ze hun ecologische voetafdruk verder kunnen verkleinen. Voel u vrij om contact met ons op te nemen.

Wat kan ik als organisatie doen?

Net als individuen, moedigen we organisaties en bedrijven aan om allereerst hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Door zo in actie te komen toont u leiderschap in klimaat en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tips om duurzamer te leven kunt u vinden in onze blogs. De overgebleven uitstoot kunt u compenseren bij Climate Stewards. U kunt met de rekenmachine op de website uw uitstoot uitrekenen van het reizen en warmte & elektriciteit, en daarna het gesuggereerde bedrag doneren.

We praten graag verder met individuen of organisaties om te kijken hoe ze hun ecologische voetafdruk verder kunnen verkleinen. Voel u vrij om contact met ons op te nemen.

Wat is beter: het reduceren van mijn uitstoot of het compenseren?

Het compenseren van CO2 helpt klimaatverandering af te remmen en de effecten van klimaatverandering te reduceren. Maar de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat ook een significante reductie in CO2 uitstoot nodig is om ons klimaat binnen beheersbare grenzen te houden. Dus we hebben het allebei nodig! CO2-compensatie herinnert ons eraan dat klimaatverandering onze verantwoordelijkheid is en creëert een motivatie om onze uitstoot te minderen. Tevens laat het aan politici zien dat we serieus in actie willen komen.

Hoe kan ik mijn uitstoot reduceren?

Er zijn meerdere manieren waarop u uw ecologische voetafdruk kan verminderen. Probeer eens een van de volgende acties:

 1. Eet 1 dag in de week geen vlees, en 1 dag in de week lokaal geproduceerd voedsel.
 2. Bedenk een reis die u regelmatig met de auto maakt en verwissel de auto voor het openbaar vervoer, fiets of de benenwagen.
 3. Bedenk een item dat u vaak gebruikt en weggooit, en probeer een manier te bedenken om het product opnieuw te gebruiken of te recyclen.
 4. Draai uw thermostaat een graad omlaag.

Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

Ja, giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat A Rocha een ANBI-instelling is. Klik hier voor meer informatie.

Berekeningen

Hoe werkt jullie calculator?

Om de uitstoot uit te rekenen bij een bepaalde vliegreis, dient de afstand tussen de vliegvelden bekend te zijn en de ‘emissiefactor’ i.e. de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per passagier kilometer. Dit omvat naast CO2 de broeikasgassen methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O), welke worden uitgedrukt in CO2 equivalenten (CO2e).

De online calculator geeft de gebruiker de mogelijkheid om het vliegveld van vertrek en aankomst te kiezen, en aan te geven of het om een enkele reis of retour gaat. In de calculator zijn de ‘great circle distances’ opgenomen, i.e. de kortste routes tussen vliegvelden. De afstand tussen de vliegvelden wordt vermenigvuldigd met de gepaste emissiefactor om uit te komen op een tonnage van CO2e. Dit wordt gedeeld door 3.67 om de hoeveelheid ton koolstof te krijgen. Vervolgens wordt het getal vermenigvuldigd met de kosten om een ton koolstof te compenseren om de gesuggereerde donatie te berekenen.

De calculator is gemaakt door Climate Stewards in het Verenigd Koninkrijk en gebruikt gegevens van de Britse overheid. Zo worden de emissiefactors bepaald door DEFRA, het Britse ministerie van milieu, voedsel en landbouw. Zij rekenen een toename van 8% van de vliegafstand. Dit is om te compenseren dat vliegtuigen niet altijd de meest directe route vliegen, soms cirkelen ze voordat ze kunnen landen, en soms om een nationaal luchtruim heen moeten vliegen, etc. De huidige calculator van Climate Stewards neemt de radiatieve forcering mee in de berekeningen.

Waarom geven sommige calculators verschillende antwoorden?

Bedrijven en compensatie aanbieders geven verschillende variabelen waarmee de kosten voor compensatie worden berekend, wat verwarrend kan zijn. Bij sommige calculators moeten de vliegvelden geselecteerd worden en ook de klasse waarin gereisd wordt en bij andere calculators hoeft alleen gekozen te worden tussen ‘korte’, ‘middelgrote’, en ‘lange’ reis. Verschillende organisaties gebruiken ook verschillende databases om de afstanden tussen vliegvelden en de emissie-factors te berekenen. Daarnaast verschillen de kosten van compenseren per locatie en type project. Zo is een project in een ontwikkelingsland vaak goedkoper dan een project in een ontwikkeld land.

Waarom voorzien jullie de berekeningen niet van meer details?

Climate Stewards heeft als doel een service aan te bieden die zowel informatief als gebruiksvriendelijk is. Het werkt het beste als de calculator begrijpelijk is en men makkelijk kan navigeren. Om deze redenen zijn de berekeningen gebaseerd op gemiddelde cijfers en afstanden.

Hoe kunt u de ecologische voetafdruk van een organisatie berekenen?

Om de ecologische voetafdruk van een bedrijf uit te rekenen is het nodig om te kijken naar verschillende onderdelen met emissies. Deze onderdelen kunnen omvatten: vliegreizen, treinreizen, autoreizen, elektriciteitsverbruik op het kantoor. De calculator kan gebruikt worden voor al deze onderdelen, al kan het ook mogelijk zijn om de hoeveelheid emissies op papier te krijgen van uw reisorganisatie of elektriciteitsleverancier. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u ons raadplegen.

Reizen

Ik vlieg alleen korte afstand vluchten: moet ik me dan zorgen maken over de emissies?

Ja! Opstijgen gebruikt meer brandstof per minuut dan cruisen, daarom zijn vluchten met een korte afstand meer schadelijk per kilometer dan vluchten met een lange afstand.

Projecten

Waar gaat mijn geld heen?

Climate Stewards gebruikt uw donaties en compensaties om offsetting te financieren via mitigatie projecten in Ghana, Kenia, Uganda en Mexico. Climate Stewards werkt al het langst samen met A Rocha Ghana. Sinds 2007 zijn er 33.000 bomen geplant in 15 gebieden die een oppervlakte van 91 hectare bestrijken. Deze bomen absorberen 15.000 ton CO2 in een gemiddelde levensduur van 50 jaar.

Aan het begin van 2015 begon Climate Stewards samen te werken met nieuwe partners in Kenia en Mexico. In Kenia werken we met Paradigm om energiezuinige houtovens aan te bieden en in Mexico werken we samen met Scolel’te om inheemse bossen te creëren, te herstellen en te behouden. Beide partners leveren ons gecertificeerde carbon offsets. In 2017 zijn we een samenwerking begonnen met A Rocha Uganda die onder onze Seal of Approval biosand water filters uitdelen.

Kan ik kiezen welk project ik wil steunen?

Nee, het is niet mogelijk een project te kiezen met een donatie. Alle donaties worden gebruikt om de kosten van de totale projecten te betalen. Dit geeft zekerheid dat het geld gaat naar de plekken waar het het meest nodig is, dat jonge bomen beschermd worden tijdens hun groei, en ze voor de rest van hun leven worden onderhouden.

Waarom compenseert Climate Stewards via boomaanplantprojecten in ontwikkelingslanden?

Er zijn verschillende redenen waarom we kiezen om te compenseren via herbebossing in ontwikkelingslanden.

 1. De laatste wetenschappelijke informatie suggereert dat tropische bossen het beste klimaatverandering kunnen voorkomen, doordat ze de aarde koelen door zowel verdamping als de opname van koolstofdioxide.
 2. Onze compensatieprojecten reduceren armoede, waardoor het logisch is dit soort projecten uit te voeren op plekken met armoede.
 3. Door de projecten in ontwikkelingslanden uit te voeren, wordt de compensatie niet meegenomen in de emissiereductie doelen van Kyoto-landen. Hierdoor moeten al deze landen zich nog steeds inspannen om hun uitstoot te minderen en hun doelen te halen.
 4. De kosten van compensatie zijn lager in ontwikkelingslanden dan in ontwikkelde landen, waardoor onze donaties een maximale impact hebben.

Gaan boomaanplantprojecten het klimaatverandering probleem oplossen?

Niet op zichzelf. Maar het is iets positiefs dat we op dit moment kunnen doen zonder te hoeven wachten op onderzoek of de ontwikkeling van technologieën. We geloven dat het aanplanten van bomen een nuttige en significante rol speelt in de oplossing voor ongeveer de komende 50 jaar.

Sommige milieudeskundigen zijn kritisch op het compenseren. Waarom steunt Climate Stewards nog steeds compensatieprojecten?

Sommige milieuorganisaties en individuen zijn kritisch op het compenseren op grote schaal via overheids initiatieven. Als reden voeren ze aan dat het simpelweg de uitstoot en vervuiling verplaatst van rijke landen naar armere landen. Anderen zijn kritisch op de vrijwillige markt met als reden dat het een moderne vorm is van de ‘pauselijk aflaat’, een excuus om niks te doen of een licentie om te vervuilen.

Climate Stewards is overtuigd van het tegenovergestelde: compenseren heeft een kleine, maar significante impact op wereldwijde emissie niveaus. Het is ook een praktische manier om mensen te helpen de eerste stappen te zetten in het verminderen van hun CO2 emissies. Recente gegevens van de Forest Trends Institute bevestigt dat voor veel organisaties compensatie slechts een onderdeel is van hun strategie voor de aanpak van emissies.

Zijn de projecten geaccrediteerd?

De projecten van Climate Stewards in Ghana zijn allemaal ontworpen met het oog op de criteria van de Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA). Echter, in de beginjaren waren de kosten voor certificeren significant hoger dan de inkomsten van Climate Stewards, waardoor het proces is stopgezet. We hebben de beslissing genomen om het accreditatie proces voor de projecten in Ghana stop te zetten, omdat het niet kosteneffectief was.

We zijn op zoek gegaan naar partners die projecten hebben met Vrijwillige Emissie Reductie Certificaten (VER). Daarom hebben we per 1 januari 2015, naast onze projecten in Ghana, twee nieuwe projecten bij nieuwe partners. In Kenia hebben we de partner Paradigm die gemeenschappen voorziet van energie-efficiënte ovens, water filters en solar lampen. Dit project is geaccrediteerd volgens de Golden Standard. In Mexico hebben we de partner Scolel’te die kleinschalige boeren ondersteunt bij het herbebossen en agrobosbouw. Dit project is geaccrediteerd door Plan Vivo.

Christenen en klimaatverandering

Waarom zouden christenen zich zorgen moeten maken om klimaatverandering?

In het verhaal van Adam en Eva wordt gezegd dat “God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken”. Wij als mens hebben de taak gekregen om te waken over het land. In Joh 3:16 wordt ons verteld “Want God had de wereld [kosmos] zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Het Griekse woord “kosmos” betekent de hele planeet en alles er op. Als we van onze naaste houden als Jezus ons geleerd heeft, horen daar ook toekomstige generaties bij en ook de mensen bij die het meest door de gevolgen van klimaatverandering worden getroffen.

Zorg dragen voor de gehele aarde omvat de thema’s armoede, gerechtigheid en gelijkheid. Dit is een mogelijkheid voor christenen om een praktische uitwerking van Gods liefde voor de hele creatie te tonen.

Heeft u communicatiemiddelen voor mijn kerk?

U kunt contact met ons opnemen voor onze huidige lijst van bronnen. Dit omvat posters, folder, PowerPoint presentaties, you-tube filmpjes en onze fotogalerij.

Climate Stewards

Wat is Climate Stewards?

Climate Stewards NL is onderdeel van stichting A Rocha Nederland. We werken samen met Climate Stewards UK voor CO2 compensatie, waarbij we zorg dragen voor Gods aarde en haar inwoners. Het kantoor van Climate Stewards UK is gelegen in Engeland en de werkelijke compensatie vindt plaats in Ghana, Kenia, Uganda en Mexico.

Waar kan ik het jaarverslag vinden?

Climate Stewards Nederland is onderdeel van A Rocha Nederland. Een verslag van onze activiteiten en een overzicht van onze financiën kunt u vinden in het jaarverslag van A Rocha Nederland. U kunt het verslag (PDF) van 2017 hier lezen.

Wat is de connectie tussen Climate Stewards en A Rocha?

Climate Stewards UK is oorspronkelijk gestart door A Rocha en is nu een onafhankelijke stichting, deel van het A Rocha netwerk. In Nederland zijn we als Climate Stewards nog altijd onderdeel van A Rocha Nederland. We werken samen met A Rocha in Europa en Afrika om meer bewustzijn te creëren, mensen een kans te geven in actie te komen tegen klimaatverandering, en mitigatie projecten in Ghana te faciliteren.

Wat is A Rocha?

A Rocha is een wereldwijde christelijke natuurconservatie beweging, welke nationale organisaties heeft in 19 landen op 5 continenten.

Climate Stewards deelt A Rocha’s 5 kernwaarden: Christian: de grondslag van alles wat we doen, is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de zorg over zijn schepping aan mensen heeft toevertrouwd. Conservation: we combineren natuurbescherming met natuuronderzoek en natuureducatie. Community: we bouwen aan goede relaties met elkaar en met de mensen in onze leefomgeving. Cross-cultural: we maken gebruik van de inzichten en vaardigheden van verschillende culturen. Cooperation: we werken samen met veel anderen die zich inzetten voor een duurzame wereld.