Het Climate Stewards Keurmerk (Seal of Approval) is een instrument voor het beoordelen van de potentie van CO2-compensatieprojecten in ontwikkelingslanden. Door het verkrijgen van het keurmerk kunnen organisaties toegang krijgen tot fondsen van vrijwillige CO2-compensatie via projecten die naast CO2-vermindering lokale voordelen opleveren, zoals verbeterde biodiversiteit, betere gezondheid en financiële besparingen.

Het Climate Stewards Keurmerk is eenvoudiger en goedkoper dan bestaande accreditatieschema’s van derden. Zoveel mogelijk van de inkomsten van de compensatie gaan naar de lokale gemeenschappen, terwijl de standaard voor ontwerp, implementatie en verantwoording hoog blijft. Het keurmerk kan worden gebruikt voor kleinschalige bosbouwprojecten, maar ook voor duurzame technologieën zoals energiezuinige houtovens, hooikisten, waterfilters en kleinschalige zonne-energie.

Het CS Keurmerk kan worden gebruikt door nationale organisaties van A Rocha, internationale NGO’s die ervoor willen zorgen dat hun eigen (of hun partners) CO2-besparende projecten (die intern gefinancierd kunnen worden) van hoge kwaliteit zijn.

Het proces

Als eerste stap naar een Climate Stewards Keurmerk voor je project is het goed contact op te nemen en ons alles te vertellen over wat je van plan bent te doen.

We zullen samen met jou je project evalueren om te zien of het geschikt is om een erkend CS Keurmerk project te worden. De meeste projecten vereisen wat “tweaken” – en door samen te praten kunnen we je helpen bij het ontwerpen van een project dat aan je doelstellingen voldoet. We werken met elke partner nauw samen om hen te helpen bij het ontwerpen van een project dat realistisch, duurzaam, verantwoordelijk en verifieerbaar is:

 • Realistisch
  We willen dat elk project robuust en conservatief is en erin slaagt de uitstoot van broeikasgassen te elimineren of te verminderen. De nulmeting en monitoring data moeten degelijk zijn en projecten moeten “additioneel” zijn – i.e. zonder fondsen zou het project niet doorgaan. We evalueren elk project, waarbij we kijken naar hoeveel echt mogelijk is met emissiereductie en mitigatie van de voorgestelde technologie of methode. We nemen passende buffers op in onze berekeningen voor emissiereductie, wat betekent dat iedereen erop kan vertrouwen dat, indien correct beheerd, de emissiereductie minstens gelijk is aan de compensatie.

 • Duurzaam
  In samenwerking met de projectpartner zorgen wij ervoor dat het budget voor de hele duur van het project loopt en passende ondersteuning biedt. Dit kan bijvoorbeeld het trainen en betalen van “buddies” zijn, om hun buren te ondersteunen bij het gebruik van waterfilters of fornuizen. Dit verhoogt de effectiviteit van het project op de lange termijn. Projecten worden zorgvuldig gepland in overleg met de lokale gemeenschap om ervoor te zorgen dat emissiereducties in één gebied niet leiden tot een toename van emissies buiten de projectgrens. Projecten moeten ook een langetermijnplan hebben, met bijzondere aandacht voor wat er gebeurt aan het einde van de levensduur van het project.

 • Eerlijk
  Projecten moeten ontworpen zijn om de voordelen en kansen eerlijk te verdelen en om open te staan voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit of etnische afkomst, taal, religie en handicap. Aanvragen moeten duidelijk laten zien wie het project gaan uitvoeren en dat er een overeenkomst is met de lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden. Projecten mogen geen onbedoelde negatieve ecologische of sociale effecten hebben.

 • Verantwoordelijk
  CO2-compensatie is waardeloos als het niet mogelijk is aan te tonen dat deze is gekoppeld aan een echte emissiebesparing. We vereisen dat projectpartners bij alles betrokken zijn, van nulmetingen (het “voordat-we-beginnen” deel van het project) tot actieve en voortdurende monitoring door vertrouwde lokale externe controleurs. We helpen bij het ontwerpen van geschikte vragenlijsten om deze dingen te kunnen doen.

 • Verifieerbaar
  Voor elk type offset-project hebben we een methodiek ontwikkeld om verwachte emissiebesparingen te berekenen en om deze te verifiëren naarmate het project vordert. Al onze methodieken zijn gecontroleerd door experts en zijn gebaseerd op openbaar beschikbare informatie en gegevens (bijvoorbeeld Defra- en IPCC-emissiefactoren). We stellen ze beschikbaar op onze website zodat anderen onze cijfers kunnen controleren, onze berekeningen kunnen begrijpen en kunnen zien hoe we de resultaten hebben verkregen die we voor elk project claimen. Elke ton CO2 kan maar één keer geclaimd worden om uitstoot te compenseren. In de projectovereenkomsten staat wie de eigenaar is van de tonnen CO₂ (“carbo’s”).

De licentie

Als een project aan de criteria voldoet, kent Climate Stewards het CS Keurmerk toe en heb je het recht om dit op je website en op ander publiciteitsmateriaal weer te geven. Climate Stewards kan mogelijk je project ondersteunen door een vooraf afgesproken minimum aantal carbo’s aan te schaffen om op te nemen in onze portfolio van ondersteunde projecten. Een kleine vergoeding wordt in mindering gebracht op de verkoop van elke carbo om de administratieve kosten van de uitvoering te dekken. Het CS Keurmerk zal jaarlijks worden herzien.

Als het project, na het volgen van de hierboven genoemde stappen, voldoet aan de criteria, zal de NGO het Keurmerk kunnen tonen om hun eigen trustees en achterban van de kwaliteit van hun projecten te verzekeren. Er zijn bescheiden licentiekosten verschuldigd voor deze service.

Als een project aan de criteria voldoet, kent Climate Stewards het CS Keurmerk toe. Hierin staan de gegevens waarop de berekeningen zijn gebaseerd en carbo’s die naar verwachting door het project gedurende zijn levensduur zullen worden bespaard. Door ‘ex ante’ berekeningen kunnen projecten zonder andere financieringsbronnen de ontwikkelingskosten financieren.

Een keurmerk is één jaar geldig en wordt jaarlijks vernieuwd op basis van projectmonitoringsrapporten van het voorgaande jaar.

Projecten betalen een initiële vergoeding voor de kosten van het analyseren van de data van de nulmeting en monitoring, en het afgeven van het CS Keurmerk, plus een kleinere jaarlijkse vergoeding voor het verifiëren van rapportagegegevens en het afgeven van de jaarlijkse vergunning. Houders van een CS Keurmerk mogen het CS Keurmerk logo op de webpagina van het project plaatsen, evenals op ander publiciteitsmateriaal en een link maken naar de relevante licentie voor de geldigheidsduur.

Climate Stewards kan ervoor kiezen om een CS Keurmerk project te ondersteunen door een vooraf afgesproken aantal carbo’s aan te schaffen om op te nemen in ons portfolio van ondersteunde projecten.

De projecten